گذراندن دوره غواصی

گذراندن دوره غواصی آب های باز

مقام سوم مسابقات غریق نجات آقایان سال1396

گذراندن دوره بین اللملی نجات غریقی

مقام دوم مسابقات غریق نجات آقایان سال 1391

گذراندن دوره غواصی بین المللی سال1395

گذراندن دوره مربی گری درجه سه

گذران دوره نجات غریقی درجه یک

گذراندن دوره ی مسعولان درجه سه، ورزش های سه گانه

گذراندن دوره ی داوری درجه سه

گذراندن دوره ی ورزش های آب درمانی ، درجه سه

قهرمانی شنای سرعت سال 1387

قهرمانی شنای سرعت سال 1384

قهرمانی شنا ی سرعت سال 1388

قهرمانی شنای تیمی 1388

قهرمانی شنای آزاد تیمی 1388

قهرمانی شنای سرعت 1394

مقام دوم شنای سرعت 1388

مقام سوم شنا 1397

قهرمانی شنای آزاد سال 1397