رزومه سیامک بلوچی

بازیکن واترپلو  ملّی

عضو رسمی فدراسیون شنا شیرجه جمهوری اسلامی ایران

عضو رسمی فدراسیون   واترپلو جمهوری اسلامی ایران

مربی رسمی  شنا ، واترپلو 

فدراسیون شنا واترپلو جمهوری اسلامی ایران

عضو رسمی فدراسیون نجات غریق

و غواصی جمهوری اسلامی ایران

ناجی بین المللی و درجه یک ، غواصی cmas سه ستاره

حضور در اولین دوره لیگ نجات غریق

جمهوری اسلامی ایران و استان اصفهان

حضور در لیگ های برتر واترپلو

جمهوری اسلامی ایران

حضور در مسابقات استانی واترپلوی جمهوری اسلامی ایران